Documents in: Bahasa Indonesia Deutsch Español Français Italiano Japanese Polski Português Russian Chinese Tagalog
International Communist League
Home Spartacist, theoretical and documentary repository of the ICL, incorporating Women & Revolution Workers Vanguard, biweekly organ of the Spartacist League/U.S. Periodicals and directory of the sections of the ICL ICL Declaration of Principles Other literature of the ICL ICL events

See Also: Talibang Anakpawis (en), English-language publication of the Spartacist Group Pilipinas (Committee of Correspondents Overseas).


·

Kamatayan at Pagkabigo lang sa panig ng Hamas

Ang Rebolusyonaryong Landas para sa Pagpapalaya ng Palestine

10 Oktubre 2023

·

Pandemya sa China

Trotskyismo vs. Stalinismo

Agosto 2022

·

Reaksyonaryong Elektoral na Circus sa Pilipinas

Huwag Mag-ilusyon sa mga Burges na Liberal—Para sa Proletaryong Himagsikan!

Suplemento ng Workers Hammer, 7 Mayo 2022

·

Digmaan sa Ukraine Pinasiklab ng Agresyong NATO/EU

Manggagawang Ukrainian, Ruso: Ibwelta ang Sandata Laban sa Inyong mga Tagapaghari!

Ibagsak ang EU at NATO!

18 Marso 2022

·

Ibagsak ang mga Lockdown!

Uring Manggagawa Magtanggol sa Sarili

Bumaklas sa mga Taksil sa Paggawa—Muling Pandayin ang Ika-Apat na Internasyonal!

19 Abril 2021
(Salin sa Tagalog Oktubre 2021)

·

Deklarasyon ng mga Prinsipyo at Ilang Elemento ng Programa
International Communist League (Fourth Internationalist)

Pinagtibay 1998